Privacyverklaring

Wie zijn wij?
Makelaardij Aart van den Bor onroerend goed heeft als kernactiviteiten de verkoop, aankoop en taxatie van woningen, appartementen en dergelijke. Daarnaast adviseren en bemiddelen wij in financiële diensten.

Vertrouwelijk
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiervoor een wettelijke reden hebben. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene wet gegevensbescherming (AGV, welke op 28 mei 2018 van kracht is geworden). Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om met elkaar een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: contactgegevens; zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat. Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever. Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden. Uw gegevens over uw huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen. Eventuele strafrechtelijke feiten en/of fraudeaspecten, gegevens ingediende claims/claimhistorie. Wanneer wij gezondheidsvragen of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met toestemming.

Bewaartermijnen
Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan echt nodig of wettelijk geregeld is en alleen om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na het verstrijken van deze termijnen wissen wij uw persoonsgegevens automatisch. Binnen deze termijn kunt u ook geen bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Doorgifte persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wij onder andere financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij uw financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft die wij voor u beheren of welke wij begeleiden gedurende de looptijd van het product, uitbestedingspartijen die namens ons uw gegevens verwerken en uw aanvraag beoordelen, taxateurs, notarissen, makelaars, schade-experts en dergelijke. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven aan databases gericht op fraudebestrijding. Uw gegevens worden nooit gedeeld met partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Wij zorgen er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg worden behandeld en dat de gegevensoverdracht op een veilige manier plaats vindt.

Verzoeken over het verwerken van uw persoonsgegevens
Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren, over te dragen, bezwaar te maken of te verwijderen, kunt u ons per email of per brief een verzoek zenden.

Contact
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Makelaardij Aart van den Bor onroerend goed. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of een verzoek inzake uw persoonsgegevens wenst in te dienen, neem dan contact op o.v.v. “verzoek inzake persoonsgegevens” via: makelaardij@aartvandenbor.nl of door een brief te sturen naar: Makelaardij Aart van den Bor o.g., Westerdorpsstraat 76, 3871 AZ Hoevelaken.

Klachten
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.aartvandenbor.nl publiceren wij altijd de meest recente versie.
Als u op de afbeelding klikt vindt u onze privacyverklaring.